วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม ยอห์น 9:1-12 “คนตาบอดแต่กำเนิด I”

หลังจากที่พระเยซูต้องหลบหนีจากการพยายามฆ่าจากพวกยิว พระองค์ทรงมีโอกาสได้พบกับชายคนหนึ่งซึ่งตาบอดมาตั้งแต่กำเนิด และสาวกของพระองค์มีความสงสัย จึงถามพระเยซูว่า
“พระอาจารย์เจ้าข้า ใครได้ทำผิดบาป ชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขา เขาจึงเกิดมาตาบอด”
ซึ่งพระองค์ก็ตอบว่า “มิใช่ว่าชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาได้ทำบาป แต่เขาเกิดมาตาบอด เพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขา”

Q1  “เพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏ” ที่พระเยซูพูดถึง หมายความว่าอย่างไร? (ดูข้อ 4, 5, 10, 11 ประกอบ)
Q2  อะไรคือ “พระราชกิจของพระเจ้า” ที่ปรากฏในชีวิตของคุณที่สามารถให้ผู้อื่นมองเห็นได้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *