วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม ยอห์น 10:7-18 “เราเป็นผู้เลี้ยง II”

ในพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป็นผู้เลี้ยงว่า “ผู้เลี้ยงที่ดี” นั้นเป็นอย่างไร นอกจากนี้พระองค์ทรงบอกอีกว่า พระองค์ทรงเป็น “ประตูของแกะ” ด้วย (ข้อ 7) เพราะในสมัยนั้นผู้เลี้ยงแกะจะพาแกะออกไปหาหญ้ากิน และกลับมาบ้านไม่ทันเวลาเย็นจะต้องนอนค้างคืน โดยอาศัยหุบเขาหรือช่องเขาที่มีทางเข้าทางเดียว และผู้เลี้ยงจะนอนขวางทางเข้าเพื่อจะป้องกันอันตรายให้กับแกะของตน

Q1  “ผู้เลี้ยงที่ดี” ที่พระเยซูพูดถึงต้องมีคุณลักษณะอย่างไร? (ดูข้อ 11, 14, 15, 17, 18 ประกอบ)
Q2  พระเยซูทรงเป็น “ผู้เลี้ยงที่ดี” ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *