วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม ยอห์น 11:38-44 “ลาซารัส IV”

พระเยซูไม่เพียงแต่เข้าใจในความรู้สึกของมารีย์และมารธาที่สูญเสียน้องชายที่รัก พระองค์ยังมีส่วนร่วมในความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นด้วย พระองค์ทรงเดินไปกับมารีย์และมารธาจนถึงอุโมงค์ที่ฝังลาซารัส เมื่อพระองค์ไปถึงอุโมงค์ พระเยซูคริสต์ทรงสั่งในสิ่งที่สร้างความแปลกประหลาดใจให้กับทุกคน โดยพระองค์ตรัสสั่งว่า “จงเอาหินที่ปิดปากอุโมงค์ออกเสีย” (ข้อ 39)

Q1  อะไรคือ สาเหตุที่ทำให้พระเยซูสั่งให้มารีย์และมารธาทำในสิ่งที่แปลกประหลาดนี้? (ดูข้อ 40 ประกอบ) และสิ่งที่เกิดขึ้นคือ? (ดูข้อ 43-44 ประกอบ)
Q2  ประโยคที่ว่า “เราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่า ถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *