วันอังคารที่ 27 ตุลาคม ยอห์น 13:31-35 “บัญญัติใหม่”

หลังจากที่ยูดาสออกไปจากห้องที่รับประทานอาหาร เพื่อจะไปบอกกับปุโรหิตและฟาริสี และนำทหารมาจับพระเยซู ซึ่งเนื้อหาจะถูกบันทึกในยอห์นบทที่ 18   พระเยซูทรงใช้เวลาในช่วงนี้สอนถึงสิ่งที่สำคัญหลายประการเกี่ยวกับการเป็นสาวก การติดตามพระองค์ รวมถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การจากไปอยู่กับพระบิดา เรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ รวมถึงความในใจของพระองค์ที่มีต่อสาวกและผู้ที่เชื่อในพระองค์ (บทที่ 14, 15, 16, 17)

Q1  บัญญัติใหม่ที่พระเยซูทรงสอนสาวก และเรียกร้องให้พวกเขาประพฤติตาม เป็นบัญญัติแบบไหน? (ดูข้อ 34-35 ประกอบ)
Q2  ถ้าเราจะให้นิยามบัญญัติใหม่นี้ว่า “บัญญัติรัก” บัญญัตินี้เป็นจริงในชีวิตของคุณมากน้อยแค่ไหน? และคนอื่น ๆ มองเห็นบัญญัตินี้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *