วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน ยอห์น 15:1-11 “เราเป็นเถาองุ่นแท้”

หลังจากที่พระเยซูทรงเปรียบเทียบตนเองว่า “เราเป็นทางนั้น” ในบทที่ 14 แล้ว พระองค์ทรงเปรียบเทียบพระองค์อีกครั้งว่า “เราเป็นเถาองุ่นแท้” เพื่อจะอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับผู้ที่เชื่อในพระองค์

Q1  คำว่า “เถาองุ่น” “แขนง” “ลิด” “ตัดทิ้ง” “เกิดผล” “เข้าสนิทอยู่ในเรา” และ “ออกผลเองไม่ได้” เกี่ยวข้องอย่างไรกับ “การเป็นสาวกของพระเยซู”?
Q2  ถ้าพระเยซูทรงเป็น “เถาองุ่นแท้” คุณเป็น “แขนงแท้” ที่เกิดผลอย่างไรบ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *