วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน ยากอบ 4:17 “รู้แต่ไม่ทำ”

17 เหตุฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้กระทำ คนนั้นจึงมีบาป

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบช้าๆ จดจ่ออยู่ที่คำว่า “รู้ว่า” “อะไรเป็นความดี” “ไม่ได้กระทำ” และ “มีบาป” คำเหล่านี้มีส่วนช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกกระทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่างไร?
Q2  ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า มี “สิ่งดีอะไรที่คุณต้องทำ” แต่ยังไม่ได้กระทำหรือไม่ อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะมีกำลัง มีความสามารถ มีสติปัญญาที่จะกระทำสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *