วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน ยอห์น 16:16-24 “อีกหน่อย”

พระเยซูคริสต์ทรงเข้าใจถึง ความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นกับเหล่าสาวก เมื่อถึงวันที่พระองค์ต้องจากโลกนี้ไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ และพวกเขาต้องอยู่ในโลกนี้เพื่อทำพันธกิจที่พระองค์จะมอบหมายให้พวกเขา รวมถึงการรอคอยวันที่พระเยซูกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเหล่าสาวกเองก็ไม่เข้าใจว่า “อีกหน่อยจะได้เจอกับพระเยซูอีก” หมายความว่าอย่างไร จนต้องขอให้พระเยซูอธิบายว่า “อีกหน่อย” หมายความว่าอย่างไร?

Q1  พระเยซูทรงอธิบายถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และข้อควรระวังในการรอคอยจนกว่าจะได้เจอกับพระองค์อีกครั้ง ในช่วงเวลาที่เรียกว่า “อีกหน่อย” อย่างไร? (ดูข้อ 20, 21, 22, 23, 24 ประกอบ)
Q2  คำพูดของพระเยซูที่ว่า “แม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเรา จงขอเถิดแล้วจะได้ เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยม” (ข้อ 24) หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตรอคอยการกลับมาของพระเยซูในช่วงเวลาที่เรียกว่า “อีกหน่อย”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *