วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน ยอห์น 17:6-19 “คำอธิษฐานของพระเยซู II”

หลังจากที่พระเยซูพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวของพระองค์กับพระบิดา และภารกิจที่ได้รับมอบหมายมา พระองค์เริ่มที่จะพูดถึงสาวกของพระองค์ โดยพระเยซูยืนยัน สาวกและผู้ที่เชื่อทุกคนเป็นคนที่พระเจ้าพระบิดาเป็นผู้เลือกและประทานมาให้พระองค์คอยดู และเป็นการดีที่พระองค์จะอธิษฐานคนเหล่านี้ (ข้อ 6-9)

Q1  พระเยซูทรงอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์อย่างน้อยใน 6 ประการคือ? (ดูข้อ 11, 12, 15, 17, 18, 19 ประกอบ)
Q2  คำอธิษฐานของพระเยซูที่ว่า “ข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลก แต่ขอปกป้องเขาไว้ ให้พ้นจากมารร้าย” สะท้อนให้ถึงอันตราย และการระมัดระวังตัวในการดำเนินชีวิตในฐานะของคริสเตียนอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *