วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน ยอห์น 18:12-27 “ถูกตัดสิน I”

พระเยซูถูกจับและถูกนำไปไต่สวนที่บ้านของปุโรหิต ซึ่งเราพบว่า พวกปุโรหิตพยายามจะหาข้อจับผิดพระเยซู แต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะหาความผิดจากสิ่งที่พระเยซูสอน หรือจากการกระทำของพระองค์ จนทำให้เจ้าหน้าที่บางคนโมโห และตบหน้าของพระเยซู เปโตรซึ่งแฝงตัวเข้าไปดูการไต่สวนอย่างใกล้ชิด ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด และตัวเขาเองก็เกือบจะถูกจับได้ เพราะมีคนจำเขาได้

Q1   เปโตรเอาตัวรอดอย่างไร เมื่อมีคนถามว่า “ท่านเป็นพวกสาวกของพระเยซูด้วยหรือ”? (ดูข้อ 17, 25, 26 ประกอบ)
Q2  ในมัทธิว 26:75 บันทึกไว้ว่า “เปโตรจึงระลึกถึงคำที่พระเยซูตรัสไว้ว่า “ก่อนไก่ขันเจ้าจะปฏิเสธเราสามครั้ง” แล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์ยิ่งนัก” คุณอาจจะไม่เคยปฏิเสธในการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และการเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพระเยซู แต่คุณเคยปฏิเสธที่จะกระทำตามคำสอนของพระองค์ หรือไม่ยอมกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในเรื่องใดบ้าง? อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเหลือคุณที่จะกลับใจ และหันกลับมาดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซู และกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *