วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน ยอห์น 20:24-29 “การฟื้นคืนพระชนม์ IV”

เหตุการณ์ในห้องชั้นบนที่มิดชิด เป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับเหล่าสาวก แต่มีสาวกคนหนึ่งที่พลาดโอกาส สาวกคนนั้นคือ “โธมัส” แม้ว่าสาวกคนอื่น ๆ จะยืนยันว่า พวกเขาได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าคือ พระเยซู แต่โธมัสก็ไม่เชื่อ และพูดออกมาว่า “ถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์ และไม่ได้เอานิ้วของข้าแยงเข้าไปที่รอยตะปูนั้น และไม่ได้เอามือของข้าแยงเข้าไปที่สีข้างของพระองค์แล้ว ข้าจะไม่เชื่อเลย”   ซึ่งหลังจากนั้นแปดวัน พระเยซูทรงปรากฏกับเหล่าสาวกอีกครั้งในห้องชั้นบนที่มิดชิด และแน่นอนว่า ครั้งนี้โธมัสอยู่ด้วย

Q1  พระเยซูทรงตอบสนองต่อคำถาม/คำร้องของของโธมัสอย่างไร? (ดูข้อ 27 ประกอบ)
Q2  คำพูดของพระเยซูที่ว่า “เพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ ผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข” ช่วยให้คุณมีความเชื่อในพระเยซู และมีความสงสัยในพระองค์น้อยลงอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *