วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม ยูดา 1-2 “ผู้รับใช้ของพระคริสต์”

13 – 19 ธันวาคม พระคัมภีร์ : ยูดา
หนังสือยูดา เป็นหนังสือที่มีแค่บทเดียวเหมือนกับ 2 ยอห์น, 3 ยอห์น ซึ่งเชื่อว่า ผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้คือ ยูดาสน้องชายของพระเยซู (มัทธิว 13:55, มาระโก 6:3) เพราะผู้เขียนไม่ได้อ้างตัวว่าเป็นอัครทูต และในข้อ 1ผู้เขียนได้อ้างตนเองว่า เป็นน้องชายของยากอบ ซึ่งก็เป็นผู้เขียนหนังสือยากอบและเป็นน้องชายของพระเยซู หนังสือยูดาเขียนขึ้นประมาณ ค.ศ. 65-67 เนื้อหาส่วนใหญ่ในหนังสือยูดาเป็นการพูดให้ระวังเกี่ยวกับการสอนผิดที่กำลังแผ่กระจายอยู่ในเวลานั้น เพราะมีผู้เชื่อที่ละทิ้งพระเจ้าเพราะคำสอนผิดๆ มากขึ้น ส่วนผู้รับไม่ได้เจาะจงว่าเป็นผู้หนึ่งผู้ใดหรือคริสตจักรในคริสตจักรหนึ่ง เป็นหนังสือสำหรับผู้ที่เชื่อทุกคน

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม             ยูดา 1-2            “ผู้รับใช้ของพระคริสต์”

ทั้งยากอบและยูดาไม่ได้อ้างการเป็นน้องชายของพระเยซูเพื่อให้รับสิทธิพิเศษ ในทางตรงกันข้ามยูดาได้สำแดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตัวท่านรู้ว่า “พระเยซูคือผู้ใด” และ “ตัวของท่านคือผู้ใด”

Q1  ยูดาแนะตัวเองว่าเป็นใคร? และคำทักทายของท่านสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับพระเยซูในฐานะของ “องค์พระผู้เป็นเจ้า” อย่างไร? (ดูข้อ 1 ,2 ประกอบ)
Q2  คุณรู้หรือไม่ว่า ตัวคุณเองก็เป็น “ผู้รับใช้ของพระคริสต์” เพราะในมัทธิว 28:19-20 พระเยซูได้ทรงตรัสสั่งไว้ว่า 19 เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” วันนี้คุณได้ทำหน้าที่ของผู้รับใช้ของพระคริสต์อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *