วันศุกร์ที่ 1 มกราคม มัทธิว 7:7-8 “ขอ”

“จง​ขอ​แล้ว​จะ​ได้ จง​หา​แล้ว​จะ​พบ จง​เคาะ​แล้ว​จะ​เปิด​ให้แก่​ท่าน​
เพราะ​ว่า​ทุก​คน​ที่​ขอ​ก็​ได้ ทุก​คน​ที่​แสวงหา​ก็​พบ ทุก​คน​ที่​เคาะ​ก็​จะ​เปิด​ให้​เขา”

Q1 ทำไมพระคัมภีร์จึงสอน เรียกร้อง และ “สั่ง” ให้เราที่เป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า “อธิษฐาน” ต่อพระเจ้า?
Q2 มีอะไรบ้างที่คุณอยากจะ “ขอ” “หา” “เคาะ” เพื่อ “จะได้” “จะพบ” “จะเปิด” สำหรับปี 2016 อธิษฐานมอบสิ่งเหล่านั้นไว้กับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  ปฐมกาล 1-3  มัทธิว 1

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี      ปฐมกาล 1-3           มัทธิว 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *