วันจันทร์ที่ 11 มกราคม ปัญญาจารย์ 4:9-10 “สองคน”

“สองคนดีกว่าคนเดียว เพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดี
ด้วยว่าถ้าคนหนึ่งล้มลง อีกคนหนึ่งจะได้พะยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น
แต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลง และไม่มีผู้อื่นพะยุงยกเขาให้ลุกขึ้น”

Q1 เมื่อคุณอ่าน “สองคนดีกว่าคนเดียว” ใครคือคนที่คุณคิดถึง เพราะเหตุใด?
Q2 ใครคือ “เพื่อนฝ่ายจิตวิญญาณ” ของคุณที่จะช่วยให้คุณยืนหยัดอยู่ในความเชื่อ? ถ้าคุณยังไม่มีใครเป็นเพื่อนฝ่ายจิตวิญญาณ ถึงเวลาที่คุณจะหาแล้วหรือยัง และเขาคนนั้นคือใคร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   ปฐมกาล 27-28     มัทธิว 8:18-34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *