วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม มาระโก 6:49-50 “อย่ากลัวเลย”

เมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินบนทะเล เขาสำคัญว่าผี
แล้วพากันร้องอึงไป เพราะว่าทุกคนเห็นแล้วก็กลัว
แต่ในทันใดนั้นพระองค์ทรงออกพระโอษฐ์ตรัสแก่เขาว่า
“ทำใจให้ดีไว้เถิด เราเอง อย่ากลัวเลย”

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงกระทำ “การอัศจรรย์” มากมายหลายครั้งในชีวิตของเหล่าสาวก ลองคิดทบทวนดูว่า พระเจ้าได้ทรงกระทำการอัศจรรย์อะไรบ้างในชีวิตของคุณ?
Q2 คำพูดของพระเยซูที่ว่า “ทำใจให้ดีไว้เถิด เราเอง อย่ากลัวเลย” เป็นกำลังใจให้คุณ และช่วยให้คุณเห็นถึงการอัศจรรย์ของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตวันนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี    ปฐมกาล 33-35     มัทธิว 10:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *