วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2 โครินธ์ 1:4 “ชูใจ”

พระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรา
เพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้น ที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้
ด้วยความชูใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า

Q1 ลองคิดถึงปัญหา หรือความทุกข์ยากในสัปดาห์ที่ผ่านมาในชีวิตของคุณ พระเจ้าทรงมีส่วน “ชูใจคุณ” อย่างไรในปัญหา และความทุกข์ที่เกิดขึ้น?
Q2 มีใครที่คุณรู้จัก และกำลังเผชิญหน้ากับปัญหา หรือความทุกข์ลำบากเหมือนกับคุณหรือเปล่า คุณจะมีส่วนช่วย “ชูใจ” คนเหล่านั้น เหมือนที่พระเจ้าทรงชูใจคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี    อพยพ 4-6    มัทธิว 14:22-36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *