วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ยากอบ 1:22 “ประพฤติตาม”

แต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น
ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้น ซึ่งเป็นการลวงตนเอง

Q1 คุณคิดว่า คำสอนของพระเจ้าในเรื่องใดที่ยากสำหรับคุณที่จะประพฤติตาม?
Q2 ลูกา 6:46 ที่ว่า “เหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงเรียกเราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ แต่ไม่กระทำตามที่เราบอกนั้น” เตือนสติและหนุนใจคุณในการที่จะเชื่อฟังและประพฤติตามคำสอนของพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   เลวีนิติ 4-5     มัทธิว 24:29-51

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *