วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ อพยพ 24:12 “ขึ้นมาหาเรา”

พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า
“ขึ้นมาหาเราบนภูเขาแล้วคอยอยู่ที่นั่น เราจะให้แผ่นศิลาอันมีข้อพระธรรม
และข้อบัญญัติซึ่งเราจารึกไว้เพื่อเก็บไว้สอนเขา”

Q1 คำว่า “ขึ้นมาหาเรา” “คอยอยู่ที่นั่น” “เราจะให้” “บัญญัติ” และ “สอน” ช่วยให้คุณเห็นภาพของการใช้เวลาของพระเจ้ากับโมเสสอย่างไร?
Q2 ทำอย่างไรที่คุณจะมี “เวลาส่วนตัวที่มีคุณภาพ” กับพระเจ้าในแต่ละวัน?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   เลวีนิติ 17-18   มัทธิว 27:27-50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *