วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ สดุดี 139:14 “อัศจรรย์”

ข้าพระองค์โมทนาพระคุณพระองค์
เพราะพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์แปลกประหลาดอย่างน่ากลัว
พระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ พระองค์ทรงทราบข้าพระองค์ดี

Q1 คำว่า “แปลกประหลาดอย่างน่ากลัว” มีความหมายเท่ากับคำว่า “อัศจรรย์” หรือ “พิเศษไม่เหมือนใคร” คุณคิดว่า พระเจ้าทรงสร้างคุณอย่าง “อัศจรรย์” “พิเศษไม่เหมือนใคร” อย่างไร?
Q2 ถ้าคุณคิดและรู้สึกว่า “ตนเองนั้นด้อยค่า” หรือ “สู้คนอื่นไม่ได้” พระเจ้ากำลังบอกอะไรกับคุณผ่านพระคัมภีร์ตอนนี้?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   เลวีนิติ 21-22   มัทธิว 28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *