วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ โคโลสี 3:23 “ด้วยความเต็มใจ”

ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด ก็จงทำด้วยความเต็มใจ
เหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังสอนคุณเกี่ยวกับ “ทัศนคติ” ในการลงมือกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร?
Q2 อะไรคือ “อุปสรรค/ปัญหา” ที่ทำให้คุณไม่สามารถมีทัศนคติตามอย่างที่พระคัมภีร์ตอนนี้สอนได้?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   กันดารวิถี 1-3   มาระโก 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *