วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ฮีบรู 12:10 “ตีสอน”

เพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อย
ตามความเห็นดีเห็นชอบของเขาเท่านั้น
แต่พระองค์ได้ทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเรา
เพื่อให้เราได้เข้าส่วนในวิสุทธิภาพของพระองค์

Q1 อะไรคือเป้าหมายของ “การตีสอน” จากพระเจ้าพระบิดาที่มีต่อผู้ที่เชื่อและติดตามพระองค์?
Q2 ถ้าพระเจ้ากำลัง “ตีสอน” คุณในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอยู่ พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณให้ตอบสนองต่อการตีสอนของพระองค์อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   กันดารวิถี 17-19   มาระโก 6:45-56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *