วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน เฉลยธรรมบัญญัติ 18:13-14 “หมอดู”

ท่านทั้งหลายจงเป็นคนปราศจากตำหนิต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพราะว่าประชาชาติเหล่านี้
ซึ่งท่านกำลังจะไปขับไล่นั้นเชื่อฟังหมอดู
และคนทำนาย แต่ส่วนตัวท่านนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ไม่ทรงยินยอมให้ท่านกระทำเช่นนั้น

Q1 “การเชื่อฟังหมอดู” และ “การทำนาย” มีผลทำให้เราที่เป็นคริสเตียนกลายเป็นคนที่มีตำหนิในสายพระเนตรของพระเจ้าได้อย่างไร?
Q2 วันนี้คุณกำลังเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ “การดูหมอ” “การทำนาย” “การดูดวง” บ้างหรือเปล่า? คุณรู้ไหมว่า พระเจ้าไม่ทรงปรารถนาให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ อธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี ผู้วินิจฉัย 19-21 ลูกา 7:31-50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *