วันศุกร์ที่ 29 เมษายน ยอห์น 10:9-10 “ประตู”

เราเป็นประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นก็จะรอด เขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหาร
ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย
เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์

Q1 ถ้าพระเยซูเป็น “ประตูที่ให้ชีวิต” คุณได้ “เปิดประตู” นี้ (มีความสัมพันธ์กับพระองค์)มากน้อยแค่ไหน?
Q2 อะไรคือ “อาหาร” “ชีวิต” และ “ความบริบรูณ์” ที่พระเจ้าทรงประทานให้ในชีวิตของคุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  1 พงศ์กษัตริย์ 6-7     ลูกา 20:27-47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *