วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 1 ยอห์น 4:7-8 “ความรัก”

ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน
เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้า
และรู้จักพระเจ้า ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก

Q1 พระเจ้าทรง “สำแดงความรัก” ของพระองค์ต่อมนุษย์อย่างไร? (ดู ยอห์น 3:16 ประกอบ)
Q2 คุณจะ “สำแดงความรัก” ของพระเจ้าที่มีต่อคุณไปยังผู้คนที่อยู่รอบๆ ข้างได้อย่างไร?

**ยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   1 พงศ์กษัตริย์ 19-20   ลูกา 23:1-25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *