วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม กาลาเทีย 1:10 “ทำเพื่อ…..ใคร”

บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังพูดเอาใจมนุษย์หรือ
ข้าพเจ้าทำให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้ามิใช่หรือ
ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประจบประแจงมนุษย์หรือ
ถ้าข้าพเจ้ากำลังประจบประแจงมนุษย์อยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ผู้รับใช้ของพระคริสต์

Q1 ถ้ามีคนมาถามคุณว่า “คุณกำลังทำ…” เพื่อให้มนุษย์พอใจ หรือเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัย คุณจะตอบคนนั้นว่าอย่างไร? (ลองเติมคำเหล่านี้ในช่อง… ดำเนินชีวิต เรียน ทำงาน เป็นลูกน้อง เป็นเจ้านาย เป็นสามี เป็นภรรยา เป็นลูก เป็นมัคนายก เป็นหัวหน้ากลุ่มเซล เป็นผู้รับใช้)
Q2 คุณจะดำเนินชีวิตวันนี้อย่างไรให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   2 พงศ์กษัตริย์ 17-18    ยอห์น 3:19-36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *