วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม เอเฟซัส 4:26-27 “โกรธได้”

จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าทำบาป
อย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่ และอย่าให้โอกาสแก่มาร

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้สอน หรือห้ามไม่ให้เราโกรธ แต่สอนให้เราระมัดระวังเกี่ยวกับ “การโกรธ” อย่างไร?
Q2 ใครคือคนที่คุณมักจะโกรธบ่อยๆ และเวลาที่คุณโกรธ คุณให้ “โอกาสกับมาร” อย่างไรบ้าง?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   1 พงศาวดาร 10-12 ยอห์น 6:45-71

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *