วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม ฮีบรู 11:8 “เชื่อ”

เพราะอับราฮัมมีความเชื่อ
ฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านออกเดินทางไปยังที่ซึ่งท่านจะรับเป็นมรดก
ท่านได้เชื่อฟังและได้เดินทางออกไปโดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหน

Q1 อะไรคือ สาเหตุสำคัญที่ทำให้อับราฮัม “เชื่อฟัง และกระทำตาม” ทุกอย่างที่พระเจ้าบอก?
Q2 ชีวิตของอับราฮัมเป็นแบบอย่างชีวิตในการติดตามพระเจ้า ในการเป็นคริสเตียนอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   2 พงศาวดาร 1-3   ยอห์น 10:1-23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *