วันอังคารที่ 7 มิถุนายน เอเฟซัส 5:8 “เมื่อก่อน”

เพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืด
แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้า
จงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง

Q1 คุณยังมีชีวิต “แบบเมื่อก่อน” (ความมืด) อะไรบ้างที่ยังติดตัวมา แม้คุณจะเป็นคริสเตียนแล้วก็ตาม?
Q2 “จงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง” จะเป็นเป้าหมายในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   2 พงศาวดาร 28-29     ยอห์น 17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *