วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน ลูกา 12:34 “ทรัพย์สมบัติ”

“เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย”

Q1 ทรัพย์สมบัติ ความร่ำรวยไม่ใช่ความผิดบาป แต่ทรัพย์สมบัติ ความร่ำรวยอาจจะทำให้ใจของเราอยู่ “ห่างไกล”จากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร?
Q2 วันนี้จิตใจของคุณจดจ่อที่ “ทรัพย์สมบัติ / ความร่ำรวยในโลกนี้” หรือ “ทรัพย์สมบัติ / ความร่ำรวยในแผ่นดินสวรรค์”?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   เอสรา 3-5    ยอห์น 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *