วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2 โครินธ์ 6:4 “ผู้รับใช้”

แต่เราผู้เป็นคนรับใช้ของพระเจ้า ได้กระทำตัวให้เป็นที่ชอบในการทั้งปวง
โดยความเพียรอดทนเป็นอันมาก ในความทุกข์ยาก ในความขัดสน ในเหตุวิบัติ

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกความจริง และความสัมพันธ์ของ “การเป็นคริสเตียน” “การเป็นผู้รับใช้” และ “ความทุกข์ยากลำบาก” อย่างไร?
Q2 คุณต้องทนทุกข์ หรือสูญเสียอะไรบ้าง ในการที่จะรักษาความเชื่อ รักษาชีวิตคริสเตียน และรักษาฐานะการเป็น “ผู้รับใช้ของพระเจ้า” ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   เนหะมีย์ 10-11   กิจการ 4:1-22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *