วันพุธที่ 22 มิถุนายน เฉลยธรรมบัญญัติ 8:11 “ลืม”

ท่านทั้งหลายจงระวังตัวอย่าลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ด้วยไม่รักษาพระบัญญัติและกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระองค์
ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้

Q1 คำว่า “ลืมพระเยโฮวาห์” เกี่ยวข้องอย่างไรต่อการที่ชนชาติอิสราเอล “ไม่รักษาพระบัญญัติ และกฎเกณฑ์ของพระเจ้า”?
Q2 อะไรคือ สาเหตุหลักที่ทำให้ตัวคุณไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตบนแนวทางคำสอนของพระคัมภีร์ได้?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   เอสเธอร์ 6-8  กิจการ 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *