วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน สดุดี 54:4 “ทรงช่วย”

ดูเถิด พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยของข้าพเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ผดุงชีวิตของข้าพเจ้าไว้

Q1 ลองทบทวนชีวิตของคุณในช่วงที่ผ่านมาว่า พระเจ้าได้ “ทรงช่วย” “ทรงผดุงชีวิต” ของคุณอย่างไร?
Q2 อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับการช่วยกู้ของพระองค์ในทุกๆ เรื่องที่ผ่านมา และอธิษฐานขอการช่วยกู้จากพระองค์ในเรื่องที่ยังค้างคาอยู่ในชีวิตของคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   โยบ 1-2  กิจการ 7:22-43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *