วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน มัทธิว 15:8 “การให้เกียรติแต่ปาก แต่ใจนั้นห่างไกล”

ประชาชนนี้ให้เกียรติเราแต่ปาก ใจของเขาห่างไกลจากเรา

Q1 อะไรคือ ความหมายของ “การให้เกียรติแต่ปาก แต่ใจนั้นห่างไกล”?
Q2 คุณจะให้เกียรติพระเจ้า ทั้งคำพูด ทั้งการกระทำ และท่าทีในใจได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   โยบ 5-7   กิจการ 8:1-25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *