วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2 ทิโมธี 3:16-17 “ประโยชน์”

พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน
การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม
เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง

Q1 พระวจนะของพระเจ้ามี “ประโยชน์” ในเรื่องใดบ้าง?
Q2 พระวจนะของพระเจ้าเป็น “ประโยชน์” ในชีวิตของคุณในด้านใดบ้าง?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   โยบ 30-31   กิจการ 13:26-52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *