วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม ยอห์น 16:33 “สันติสุข & ชัยชนะ”

“เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา
ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก
แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว”

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกถึง “ความจริง” เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนในโลกนี้อย่างไร?
Q2 อะไรคือ “สันติสุข” และ “ชัยชนะ” ท่ามกลางปัญหา หรือ ความทุกข์ยากที่คุณมีในชีวิต?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   โยบ 38-40   กิจการ 16:1-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *