วันพุธที่ 13 กรกฎาคม ฟีลิปปี 3:14 “หลักชัย”

ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัล
ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบน ให้เราไปรับ

Q1 อะไรคือ “หลักชัยฝ่ายจิตวิญญาณ” ที่คุณอยากจะเติบโตขึ้นในความเชื่อกับพระเจ้า?
Q2 คุณต้องทำอย่างไรบ้าง ที่จะไปให้ถึง “หลักชัย” ที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับคุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  สดุดี 7-9  กิจการ 18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *