วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม สุภาษิต 31:10 “ค้นหาคู่ชีวิต”

ใครจะพบภรรยาที่ดี เธอประเสริฐยิ่งกว่าทับทิมมากนัก

Q1 จากประโยคที่ว่า “เธอประเสริฐยิ่งกว่าทับทิม” ช่วยให้เราเห็นลักษณะของคู่ชีวิตที่ดีอย่างไร?
Q2 ว่า “พบ” แสดงให้เห็นถึงการใช้เวลา การค้นหา ถ้าคุณยังไม่แต่งงาน คุณคิดว่า คุณได้ใช้เวลา ใช้สติปัญญา ใช้ความคิดพิจารณามากน้อยแค่ไหนใน “การค้นหาคู่ชีวิต”? ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ คุณได้สอนลูกของคุณใน “การค้นหาคู่ชีวิต” ของเขาอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 87-88   โรม 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *