วันจันทร์ที่ 5 กันยายน ยากอบ 1:13-15 “โทษคนอื่น”

เมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลง อย่าให้ผู้นั้นพูดว่า
“พระเจ้าทรงล่อข้าพเจ้าให้หลง” เพราะว่าความชั่วจะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้
และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลย

Q1 ทำไมจึงเป็นการง่ายที่เรามักจะ “โทษคนอื่น” หรือ “โทษพระเจ้า” เมื่อเรากระทำความผิดบาป?
Q2 เวลานี้คุณกำลัง “หลงทาง” ในเรื่องใดบ้าง? ใช้เวลานี้อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้า เพื่อจะมีชัยชนะ และกลับมาเดินในทางที่ถูกต้อง

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี สดุดี 146-147   1 โครินธ์ 15:1-28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *