วันเสาร์ที่ 10 กันยายน มัทธิว 13:23 “เกิดผล”

ส่วนพืชซึ่งหว่านตกในดินดีนั้น ได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและเข้าใจ
คนนั้นก็เกิดผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง

Q1 เมื่อ “พระวจนะของพระเจ้า” ประสมกับ “ความเข้าใจ” สิ่งที่ตามมาคือ?
Q2 คุณอยากจะให้พระวจนะของพระเจ้า “เกิดผล” ในชีวิตของคุณในด้านใดบ้าง? อธิษฐานขอกำลังและการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี สุภาษิต 8-9  2 โครินธ์ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *