วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน สดุดี 117:2 “จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด”

เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเรานั้นใหญ่หลวง
และความสัตย์สุจริตของพระเจ้าดำรงเป็นนิตย์ จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

Q1 พระเจ้าทรงสำแดง “ความรักมั่นคง” และ “ความสัตย์สุจริต” ของพระองค์ในชีวิตของคุณอย่างไร?
Q2 “จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด” ใช้เวลานี้อธิษฐานสรรเสริญและโมทนาพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักมั่นคง และความสัตย์สุจริตของพระองค์ที่ทรงประทานให้ในชีวิตของคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เพลงซาโลมอน 6-8  กาลาเทีย 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *