วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม สุภาษิต 19:21 “พระประสงค์ของพระเจ้า”

ในใจของมนุษย์มีแผนงานเป็นอันมาก
แต่พระประสงค์ของพระเจ้านั่นแหละ จะดำรงอยู่ได้

Q1 “พระประสงค์ของพระเจ้า” เกี่ยวข้องอย่างไรกับ “ความสำเร็จ” และ “ความล้มเหลว” ในแผนงานของมนุษย์?
Q2 คุณจะให้ “พระประสงค์ของพระเจ้า” มีส่วนในการวางแผนชีวิตของคุณอย่างไร? (ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน การเงิน การแต่งงาน ชีวิตครอบครัว การเลี้ยงลูก การรับใช้ ฯลฯ)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี อิสยาห์ 45-46   1 เธสะโลนิกา 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *