วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 1 เปโตร 5:6-7 “ละความกระวนกระวาย”

เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า
เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร
จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์
เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย

Q1 ทำไมเปโตรจึงแนะนำให้เรา “ละความกระวนกระวาย” ของเราไว้กับพระเจ้า?
Q2 ตอนนี้คุณกำลัง “กระวนกระวาย” ในเรื่องใดบ้าง อธิษฐานมอบความกระวนกระวายเหล่านั้นไว้กับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   อิสยาห์ 53-55  2 เธสะโลนิกา 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *