วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 1 โครินธ์ 6:19-20 “ร่างกาย”

ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง
พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูง
เหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด

Q1 เปาโลได้บอกเหตุผลอย่างน้อย 3 ประการ ที่ผู้ที่เชื่อควรจะ “ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า” ด้วยร่างกายของเขาคือ?
1…………………………………… 2…………………………………… 3…………………………………………
Q2 คุณจะ “ถวายเกียรติแด่พระเจ้า” ด้วยร่างกายของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   อิสยาห์ 65-66   1 ทิโมธี 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *