วันอังคารที่ 25 ตุลาคม เศฟันยาห์ 3:17 “พระเยโฮวาห์”

พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอยู่ท่ามกลางเจ้า
เป็นนักรบผู้ประทานความมีชัย พระองค์ทรงเปรมปรีดิ์เพราะเจ้าด้วยความยินดี
พระองค์จะทรงรื้อฟื้นเจ้าใหม่ด้วยความรักของพระองค์
พระองค์จะทรงเริงโลดเพราะเจ้าด้วยร้องเพลงเสียงดัง

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกถึงพระลักษณะของ “พระเยโฮวาห์” อย่างน้อย 5 ประการคือ?
1.……………………………………………………… 2. …………………………………………………………
3.……………………………………………………… 4. …………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………………………
Q2 คุณอยากจะมี “ประสบการณ์” และ “รู้จัก” พระลักษณะของพระเยโฮวาห์มากขึ้นในแง่มุมใดบ้าง?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เยเรมีย์ 6-8     1 ทิโมธี 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *