วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน มัทธิว 7:1-2 “การกล่าวโทษ”

“อย่ากล่าวโทษเขา เพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน เพราะว่า
ท่านทั้งหลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไร พระเจ้าจะทรงกล่าวโทษท่านอย่างนั้น และท่านจะตวง
ให้เขาด้วยทะนานอันใด พระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยทะนานอันนั้น

Q1 อะไรคือความแตกต่างระหว่าง “การตักเตือน” และ “การกล่าวโทษ”?
Q2 ทำอย่างไรที่ “การกล่าวโทษ” และ “การถูกลงโทษ” จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   เยเรมีย์ 46-47  ฮีบรู 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *