วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน สดุดี 51:6 “พระประสงค์ของพระเจ้า”

ดูเถิด พระองค์มีพระประสงค์ความจริงภายใน
เพราะฉะนั้น ขอทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์
ภายในจิตใจลึกลับของข้าพระองค์

Q1 คำว่า “มีพระประสงค์” “ขอทรงสอน” และ “ภายในจิตใจลึกลับ” เกี่ยวข้องกับการรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างไร?
Q2 อะไรคือ “พระประสงค์ของพระเจ้า” ที่ทรงปรารถนาให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ? และคุณจะทำให้สิ่งนั้นเป็นจริงได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี บทเพลงคร่ำครวญ 1-2  ฮีบรู 10:1-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *