วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม อิสยาห์ 9:6 IV “องค์สันติราช”

ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา
และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่านว่า
“ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช”

Q1 คำว่า “องค์สันติราช” หมายถึง “กษัตริย์ผู้นำมาพาซึ่งสันติสุข” คุณคิดว่าชื่อนี้เหมาะสมกับ “วันคริสตมาส” ซึ่งเป็นการบังเกิดของพระเยซูคริสต์อย่างไร?
Q2 คุณจะทำให้ “คริสตมาส” นี้เป็น “คริสตมาสแห่งสันติสุข” ในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี นาฮูม 1-3  วิวรณ์ 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *