วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม ฮีบรู 13:5 “พอใจในสิ่งที่มีอยู่”

ท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงิน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่
เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย

Q1 ประโยคที่ว่า “เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย” มีผลต่อการพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่อย่างไร (โดยเฉพาะในเรื่องเงินทอง)?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยให้คุณ “พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่” อย่างไร? (ทรัพย์สิน /เงินทอง/ ความสามารถ/ ความรู้ / รูปร่างหน้าตา / ฐานะ / สภาพครอบครัว ฯลฯ)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   ปฐมกาล 13-15   มัทธิว 5:1-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *