วันจันทร์ที่ 9 มกราคม ยอห์น 14:14 “เราจะกระทำสิ่งนั้น”

สิ่งใดที่ท่านขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น

Q1 คำพูดของพระเยซูประโยคนี้ สะท้อนให้เห็นถึง “ฤทธิ์อำนาจ” ของพระองค์ในฐานะขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร?
Q2 คุณอยากจะ “ขอ” อะไรพระเยซูบ้าง “จงขอในนามของพระองค์” และเชื่อมั่นว่า “พระองค์จะกระทำในสิ่งที่คุณขอ”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี     ปฐมกาล 23-24     มัทธิว 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *