วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม โรม 5:3-4 “ความทุกข์ยาก”

ยิ่งกว่านั้น เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วย
เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้น ทำให้เกิดความอดทน
และความอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้
และการที่เราเห็นเช่นนั้นทำให้เกิดมีความหวังใจ

Q1 ทำไมผู้ที่เชื่อในพระเจ้าควรจะ “ชื่นชมยินดี” ใน “ความทุกข์ยาก” ที่เกิดขึ้นในชีวิต?
Q2 พระเจ้าทรงใช้ “ความทุกข์ยาก” ที่คุณมี เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   ปฐมกาล 29-30   มัทธิว 9:1-17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *