วันพุธที่ 18 มกราคม สุภาษิต 4:18-19 “จุดจบ”

แต่วิถีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุณ ซึ่งฉายสุกใสยิ่งขึ้นๆ จนเต็มวัน
ทางของคนชั่วร้ายก็เหมือนความมืดทึบ เขาไม่ทราบว่า เขาสะดุดอะไร

Q1 “จุดจบ” ของ “คนชอบธรรม” และ “คนชั่วร้าย” แตกต่างกันอย่างไร?
Q2 การรู้ถึง “จุดจบ” ของ “คนชอบธรรม” และ “คนชั่วร้าย” มีส่วนช่วยให้คุณระมัดระวังในการดำเนินชีวิตในวันนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   ปฐมกาล 43-45   มัทธิว 12:24-50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *